ce centraal examen
cvi commissie van indicatiestelling
ckv culturele en kunstzinnige vorming
D-toets diagnostische toets
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ELO Elektronische Leeromgeving
E-toets eindtoets
EQ emotionele intelligentie
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
gpo grote praktische opdracht
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
hbo hoger beroepsonderwijs
ict informatie- en communicatietechnologie
JMC Junior Musical Class
lgf leerling gebonden financiering
lob loopbaan, oriëntatie en begeleiding
mbo middelbaar beroepsonderwijs
M Ed Master Education
MR medezeggenschapsraad
M SEN

NT2

Master Special Educational Needs

Nederlands als tweede taal

OMO Ons Middelbaar Onderwijs
pgb persoonsgebonden budget
P peildatum
pta programma van toetsing en afsluiting
PWH Patrick Wils Huiswerkbegeleiding
pws profielwerkstuk
REC Regionaal Expertisecentrum
ROC Regionaal Opleidingscentrum
se schoolexamen
vbp verlengde brugperiode
SOT Schoolondersteuningsteam
SVIB School Video Interactie Begeleiding
vtl voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg
vo voortgezet onderwijs
VvV Vensters voor Verantwoording = scholen op de kaart
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
W werkeenheid